Verbetering van arbeidsvoorwaarden voor zeevarenden
Home » Actueel » Verbetering van arbeidsvoorwaarden voor zeevarenden

Verbetering van arbeidsvoorwaarden voor zeevarenden

08 juni 2017

Momenteel hebben zeevarenden in Nederland andere rechten bij overgang van onderneming en ten aanzien van medezeggenschap[1] dan ‘gewone’ werknemers. Op 10 oktober 2017 komt hier veranderingen in en dient de richtlijn zeevarenden te zijn ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. Dit betekent voor de zeevarenden een verbetering van arbeidsvoorwaarden. In dit nieuwsbericht worden de wijzigingen toegelicht.

In de Nederlandse wetgeving staat op dit moment een uitzonderingsbepaling voor zeeschepen opgenomen in de regeling inzake de rechten van de werknemer bij overgang van onderneming. Simpel gezegd gaan, als  sprake is van overgang van onderneming, betrokken werknemers met behoud van al hun rechten en verplichtingen automatisch over naar de verkrijgende ondernemer die dan de nieuwe werkgever wordt. Deze regel is echter niet van toepassing op zeeschepen.

Met de invoering van nieuwe wetgeving per 10 oktober 2017 zal de regeling overgang van onderneming ook van toepassing zijn op zeeschepen. Bij overgang van onderneming moet het gaan om de overgang van een economische eenheid die haar identiteit behoud en een overgang ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing. Een voorbeeld hiervan is de overgang van een rederij met bijbehorende zeeschepen. Als enkel sprake is van de verkoop van een zeeschip, dan valt dit niet onder de regeling overgang van onderneming.

De voorwaarde die verder is gesteld is dat de verkrijger onder de territoriale werkingssfeer van het Verdrag betreffende de Europese Unie valt of dat de overgegane onderneming onder die werkingssfeer daarvan blijft. De regeling is overigens ook van toepassing op zeeschepen in de zeevisserij. Meer informatie over overgang van onderneming vindt u hier.

Naast toepassing van het begrip overgang van onderneming op zeeschepen zal ook het medezeggenschapsrecht van zeevarenden worden verbeterd. Voorheen was het mogelijk om de bemanning van een zeeschip uit te zonderen van medezeggenschapsrechten. Deze uitzonderingsmogelijkheid zal komen te vervallen. In Nederland is overigens geen gebruik gemaakt van de uitzondering en is de Wet op de ondernemingsraden reeds van toepassing op zeevarenden. Wel maakte Nederland gebruik van de mogelijkheid om deelname van varend personeel in de koopvaardij aan een Europese ondernemingsraad uit te sluiten. Ook dit is met de invoering van de nieuwe wetgeving niet meer mogelijk. De uitsluiting had te maken met het feit dat varend personeel op zee of in het buiteland niet kon deelnemen aan vergaderingen. Echter is het met de huidige technologie niet meer nodig fysiek bij een vergadering aanwezig te zijn.

De aanpassing van de richtlijn zeevarenden wordt gesteund door nationale sociale partners in de maritieme sector. Roept bovenstaande informatie vragen bij u op? Neem dan contact met ons op!

[1] uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden, arbeidsrelatie en de organisatie door werknemers

Print of deel dit artikel online