Wet melding collectief ontslag
Home » Diensten » Werkgever » Reorganisatie » Wet melding collectief ontslag

Wet melding collectief ontslag

De Wet melding collectief ontslag (Wmco) bevat regels die van toepassing zijn wanneer een werkgever van plan is een groot aantal werknemers te ontslaan. Het moet dan gaan om minstens 20 werknemers op één of meer tijdstippen binnen een tijdvak van drie maanden. Deze 20 werknemers moeten werkzaam zijn binnen één werkgebied van het UWV WERKbedrijf (binnen één regio). Welke ontslagroute u als werkgever ook kiest (UWV Werkbedrijf, Kantonrechter of vaststellingsovereenkomst) u moet melding maken van het voorgenomen collectieve ontslag bij UWV Werkbedrijf en bij de vakbonden. Wanneer u niet aan de voorgeschreven meldingsplicht voldoet, worden de ontslagaanvragen niet door het UWV WERKbedrijf in behandeling genomen. Er geldt overigens een wachttermijn van één maand na de melding, voordat UWV de aanvraag voor een ontslagvergunning in behandeling neemt. Dit geeft de vakbonden de gelegenheid de gevolgen van het ontslag met werkgever te bespreken en eventueel een sociaal plan overeen te komen waarin voorzieningen zijn opgenomen die de gevolgen van het ontslag verzachten. Vakbonden hebben niet altijd interesse in een overleg. De werkgever kan in dat geval in de ontslagprocedure stukken overleggen aan UWV waaruit volgt dat de vakbond afziet van raadpleging of niet heeft gereageerd op de uitnodiging tot overleg. De wachttermijn van een maand geldt dan niet.

Uit de Wmco volgen verplichtingen. Let wel! De aanvrage Wmco  ziet ook qua telling op de werknemers die om een andere of andere grondslag het bedrijf hebben verlaten. Dat betekent dat de werkgever wel eens veel sneller het aantal van vertrek van 20 werknemers bereikt. Houdt de werkgever zich niet aan de verplichtingen, dan zijn de vaststellingsovereenkomsten of opzeggingen bij een collectief ontslag vernietigbaar. Dit betekent dat de ontslagen werknemer de rechter kan verzoeken om het ontslag ongedaan te maken. Bij surseance van betaling is het opvolgen van de Wet melding collectief ontslag ook vereist. In geval van faillissement is de curator niet verplicht melding te doen van voorgenomen ontslagen, behalve wanneer het UWV WERKbedrijf daarom verzoekt.

Print of deel dit artikel online