Bedrijfseconomische omstandigheden
Home » Diensten » Werkgever » Ontslagrecht » Ontslaggronden en -route » Bedrijfseconomische omstandigheden

Bedrijfseconomische omstandigheden

Nadat op alle manieren aan kostenbesparingen is gewerkt, blijft er nog het personeelsbestand over waarop bespaard kan of moet worden. Daarvan moet u als werkgever de noodzaak aantonen. U zult het UWV WERKbedrijf ervan moeten overtuigen dat er werkelijk sprake is van een verslechterde bedrijfseconomische situatie, die het ontslag van medewerkers tot gevolg moet hebben.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het noodzakelijk is om tot ontslag van personeel over te gaan: de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf; werkvermindering; organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering; (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging; bedrijfsverhuizing; vervallen van (een) loonkostensubsidie.

Financiële situatie werkgever
Van de werkgever die een slechte of slechter wordende financiële situatie als bedrijfseconomische reden aanvoert voor ontslag wordt verwacht dat de werkgever: de oorzaak van de slechte financiële positie helder en inzichtelijk presenteert en toelicht; concreet feiten en omstandigheden benoemt waaruit de bedrijfseconomische noodzaak blijkt; aangeeft welk (totaal)bedrag minimaal bespaard moet worden om de onderneming weer financieel gezond te krijgen; toelicht welke kostenbesparende maatregelen (anders dan personeelskosten) zijn of worden genomen en om welke bedragen het gaat; een onderbouwing geeft van het minimaal te bezuinigen bedrag op de personeelskosten; het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen aangeeft en toelicht waarom juist dit aantal; benoemt welke functie(s) daardoor komen te vervallen en toelicht waarom juist die functies vervallen; toelicht hoe de eventueel resterende werkzaamheden worden verdeeld.

De werkgever dient daarbij de volgende informatie te overleggen:

  • Een prognose van de resultatenrekening voor de komende 26 weken bij ongewijzigd beleid;
  • Een prognose van de resultatenrekening voor de komende 26 weken bij gewijzigd beleid;
  • De volledige resultatenrekening van het lopende boekjaar tot en met datum indiening ontslagaanvraag;
  • De jaarrekeningen van de twee voorgaande kalenderjaren;
  • De liquiditeitsbegroting voor de komende 26 weken (bij gewijzigd en ongewijzigd beleid).

De ontslagvergunning
De toestemming voor ontslag van het UWV WERKbedrijf wordt in de wandelgangen de ‘ontslagvergunning’ genoemd. De ontslagvergunning dient in beginsel digitaal te worden aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf van de regio, waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als daar geen duidelijk antwoord op kan worden gegeven, ligt het voor de hand te kiezen voor het UWV WERKbedrijf van de regio, waarin u als werkgever gevestigd bent. Bij het opstellen van een verzoek om een ontslagvergunning is deskundige ondersteuning onontbeerlijk. De zogeheten Uitvoeringsregels UWV zijn neergelegd in een omvangrijk document, dat regelmatig wordt bijgesteld. De juristen van OWL Juridisch Advies hebben veel ervaring met het vragen van toestemming. Ze kennen de uitvoeringsregels en kunnen de werkgever bij het indienen van een verzoek ondersteunen. De ervaring leert dat het de werkgever een hoop tijd en geld kan besparen als de indiening wordt uitbesteed. Het is van groot belang direct een goede en volledige aanvraag voor een ontslagvergunning in te dienen. Na een afwijzing op een verzoek om een ontslagvergunning van het UWV, kunnen alleen gewijzigde omstandigheden een tweede verzoek (voor dezelfde werknemer) om een ontslagvergunning doen slagen. Als werkgever dient u uw werknemers te informeren over de indiening van het verzoek om een ontslagvergunning af te geven. Het UWV WERKbedrijf zal de met ontslag bedreigde werknemers aanschrijven en hen de stukken toezenden, die door u als werkgever met het verzoek zijn ingediend. De werknemers hebben de gelegenheid verweer te voeren. Daaraan is in beginsel een termijn van 14 dagen gekoppeld. Als werkgever ontvangt u een zogenoemde beschikking van het UWV. Tegen een afwijzende beschikking kunt u binnen een termijn van twee maanden in beroep gaan bij de kantonrechter.

Zie ook het onderwerp reorganisatie voor meer informatie over o.a. ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, toepassing van het afspiegelingsbeginsel, herplaatsingsplicht en de Wet melding collectief ontslag.

 

Print of deel dit artikel online