Ontslagrecht
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Ontslagrecht

Ontslagrecht

OWL Juridisch Advies uw adviseur in ontslagzaken?
De juristen van OWL Juridisch Advies zijn gesprekspartner van werkgevers in ontslagzaken. Het is belangrijk dat u als werkgever tijdig aan de bel trekt als u merkt dat de arbeidsverhouding met een werknemer om welke reden dan ook stroef verloopt of zelfs in zwaar weer terecht is gekomen. Wij proberen altijd om samen met u te kijken naar een minnelijke oplossing. We zullen, als het enigszins kan, geen gerechtelijke procedure nastreven. Creativiteit in het vinden van oplossingen en een praktische aanpak is onze grote kracht. Het levert naar onze mening een beperking van kosten op. Als het echt niet anders kan, procederen wij voor u in ontslagzaken t/m de Centrale Raad van Beroep.

Opzegverbod
Bij het ontslag van werknemers is het altijd belangrijk om na te gaan of er sprake is van een opzegverbod. Als dat het geval is, kan de werkgever de werknemer niet rechtsgeldig ontslaan. In de volgende situaties geldt het opzegverbod en mag u uw werknemer niet ontslaan: als de werknemer na het bevallingsverlof nog steeds ziek is door de zwangerschap of de bevalling; als uw werknemer op een kandidatenlijst staat of lid is van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of arbocommissie (tot 2 jaar na het lidmaatschap); als uw werknemer arbodeskundige is; als uw werknemer de (buitenlandse) militaire dienstplicht of vervangende dienst vervult; als er sprake is van een opzegverbod vergelijkbaar met één van de hiervoor genoemde opzegverboden. Lees meer

Ontslaggronden en -route owg
De overheidswerkgever is verplicht een keuze te maken voor een ontslaggrond zodat de rechter kan toetsen of dit een deugdelijke grond is voor ontslag. De volgende opties zijn in het algemeen denkbaar: ontslag op eigen verzoek van de ambtenaar; functioneel leeftijdsontslag (FLO), 0ntslag wegens aanvaarden politieke functie, ontslag wegens bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, ontslag wegens reorganisatie, ontslag wegens ziekte, functioneel ontslag, strafontslag/disciplinair ontslag, ontslag wegens het verstrekken van onjuiste inlichtingen bij indiensttreding en/of keuring, ontslag op persoonlijke gronden, ontslag op andere gronden Lees meer

Ontslag in onderling overleg
Ook de overheidswerkgever kan met een ambtenaar een beëindigingsregeling te treffen. In feite gaat het dan om een situatie waarbij de overheidswerkgever in overleg met de werknemer afspraken maakt over de voorwaarden waaronder het dienstverband gaat eindigen. In de praktijk komt een aantal varianten voor. Bij het treffen van een beëindigingsregeling zal de werkgever rekening houden met het feit dat hij eigen risicodrager is als het gaat om uw werkloosheidsuitkering. Dit eigen risicodragerschap betekent dat de werkgever de werkloosheidsuitkering uit eigen middelen moet betalen. Daar komt bij dat ambtenaren naast een WW-uitkering vaak recht hebben op een bovenwettelijke regeling. Dus ook na ontslag kan de overheidswerkgever nog steeds te maken hebben met aanzienlijke (uitkerings)kosten. Lees meer

Ontslag op staande voet (strafontslag)
Om strafontslag te kunnen geven moet de werkgever een goede reden hebben. De ambtenaar moet zich schuldig hebben gemaakt aan (ernstig) plichtsverzuim. Plichtsverzuim is het niet opvolgen van voorschriften of verkeerd handelen. Een strafontslag kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven, direct gevolgd door een schriftelijke bevestiging. De werknemer die op staande voet ontslagen is, verliest per direct zijn baan en zijn inkomen. Daarom is het ook belangrijk dat de werknemer heel kort na dit ontslag gehoord wordt. Strafontslag leidt in beginsel tot weigering van een WW-uitkering door het UWV. Vanwege deze zware consequenties moet de werknemer de gelegenheid worden geboden om zijn bedenkingen of zienswijze in te brengen bij de werkgever. Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan het geven van een ontslag op staande voet, ofwel het strafontslag. Lees meer

Boventalligheid en Van Werk Naar Werk
Lees meer

Print of deel dit artikel online