Reorganisatie en sociaal plan
Home » Diensten » Werkgever » Reorganisatie en sociaal plan

Reorganisatie en sociaal plan

Reorganisatie
Een reorganisatie heeft meestal als doel om een bepaald probleem binnen de organisatie op te lossen. Problemen kunnen bijvoorbeeld zijn onvoldoende winst of een slechte financiële situatie, technologische veranderingen in de branche, toenemende concurrentie, hoog ziekteverzuim of veranderende wetgeving. Over het algemeen zullen er bij een reorganisatie ontslagen vallen. Dat hoeven niet per se gedwongen ontslagen te zijn. Het niet verlengen van tijdelijke contracten, het beëindigen van uitzendcontracten en natuurlijk verloop zouden voldoende kunnen zijn. Vertrek van medewerkers zou ook gestimuleerd kunnen worden met een vrijwillige vertrek regeling. Toch is het zo dat bij veel reorganisaties gedwongen ontslagen vallen. In verschillende wetten zijn regels opgenomen die bepalen op welke wijze ontslag plaats moet vinden om werknemers te beschermen tegen willekeur en zo mogelijk de gevolgen van ontslag te verzachten. Lees meer over o.a. ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, toepassing van het afspiegelingsbeginsel, herplaatsingsplicht, Wet Melding Collectief Ontslag.

Sociaal plan
Het initiatief tot reorganiseren komt van de werkgever. Daarom ligt het initiatief tot het opstellen van een sociaal plan ook bij de werkgever. Hij bepaalt of vakbonden en/of de ondernemingsraad worden uitgenodigd voor het afspreken van een sociaal plan om de gevolgen van een reorganisatie voor het personeel te verzachten. Het maken van een sociaal plan is geen wettelijke verplichting. Dikwijls zijn er afspraken over gemaakt in een cao. Bij het maken van een sociaal plan moet rekening gehouden worden met wetten en regels voor fusies en reorganisaties. Wet- en Regelgeving is onder andere afkomstig uit het Burgerlijk Wetboek, de Wet melding collectief ontslag, Wet op de cao, Wet op de ondernemingsraden, de Ontslagregeling en de uitvoeringsregels UWV. Gelet op de complexiteit is het verstandig om een adviseur in te schakelen als u een sociaal plan wilt opstellen voor uw reorganisatie. De juristen van OWL Juridisch Advies kunnen u helpen in de ontwikkeling van een Sociaal Plan en in de onderhandelingen met vakbonden en/of ondernemingsraad.

Een sociaal plan is bedoeld om regelingen en voorzieningen te treffen voor werknemers die getroffen worden door de nadelige effecten van een reorganisatie. In het sociaal plan staan bijvoorbeeld afspraken over het verdwijnen van arbeidsplaatsen, veranderingen van werkzaamheden of arbeidsomstandigheden, een eventuele ontslagvergoeding, begeleiding van werknemers naar ander werk, pensioenopbouw na ontslag. Bij een collectief ontslag moet de werkgever de vakbonden raadplegen op grond van de Wet melding collectief cntslag (Wmco). De Wmco is van toepassing als werkgever voornemens is de arbeidsovereenkomst te beëindigen van tenminste twintig werknemers, werkzaam in één werkgebied, binnen een tijdvak van drie maanden, vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Lees meer over o.a. gebondenheid aan sociaal plan, globale inhoud sociaal plan, doorlopend sociaal plan, verlenging of vernieuwing van sociaal plan.

Print of deel dit artikel online