Geen bezwaar/beroep
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Geen bezwaar/beroep

Op dit moment kunnen veel ambtenaren in bezwaar tegen ongeveer elk besluit dat hun raakt in hun rechtspositie. De bezwarenprocedure (bezwaar en beroep), zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, vervalt, omdat de rechtsbescherming van werknemers in het vervolg is gebaseerd op het privaatrecht. Een geschillenregeling voor het overleg tussen (sector)werkgever en centrales van overheidspersoneel vervalt, omdat deze geschillenregelingen zijn gebaseerd op bepalingen uit de oude Ambtenarenwet, die komen te vervallen. In het (collectief) arbeidsovereenkomstenrecht is het uitgangspunt contractsvrijheid. Het is aan de verenigingen van werkgevers en werknemers om in de toekomst op organisatie- of sectorniveau afspraken te maken over een geschillenregeling met betrekking tot de toepassing van de cao, het sociaal plan of statuut, functiewaardering et cetera.

Print of deel dit artikel online