Geen bezwaar/beroep

Geen bezwaar/beroep

Door de Wnra kunnen ambtenaren niet meer in bezwaar en beroep tegen ongeveer elk besluit dat hun raakt in hun rechtspositie. De bezwaar- en beroepsprocedure (bezwaar en beroep), zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, vervalt, omdat de rechtsbescherming nu gebaseerd is op het privaatrecht. Ook een geschillenregeling voor het overleg tussen (sector)werkgever en centrales van overheidspersoneel vervalt, omdat deze geschillenregelingen zijn gebaseerd op bepalingen uit de oude Ambtenarenwet. Verenigingen van werkgevers en werknemers kunnen wel op organisatie- of sectorniveau afspraken maken over een geschillenregeling met betrekking tot de toepassing van de cao, het sociaal plan of statuut, functiewaardering, enzovoorts.

Print of deel dit artikel online