Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer verklaart om arbeid te verrichten in dienst van de werkgever. De werkgever verklaart hier loon tegenover te stellen. De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd en kan worden aangevuld met andere afspraken tussen werkgever en werknemer. De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval de volgende elementen. De werknemer is verplicht arbeid te verrichten (criterium 1). Dit kan zowel van geestelijke als lichamelijke aard zijn en zelfs het louter beschikbaar zijn (slaapdiensten, nachtwaker) is voldoende. Indien partijen bij het sluiten van de overeenkomst nimmer de bedoeling hebben gehad dat er arbeid zal worden verricht, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Loon is de bedongen tegenprestatie die de werkgever aan de werknemer voor de arbeid verschuldigd is. Loon (criterium 2) wordt meestal in de vorm van geld betaald, maar dit is niet vereist. Loon in natura is ook toegestaan (bijvoorbeeld het gebruik van een woning). Het laatste en derde criterium ziet op de ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever. Bij een arbeidsovereenkomst gaat het erom dat de werknemer de arbeid verricht in dienst van of volgens instructies van de werkgever. De werkgever moet het gezag hebben om de arbeidstaak nader in te vullen. Dat de werknemer een grote mate van vrijheid heeft of zelfs nooit aanwijzingen krijgt van zijn baas, doet niet aan het bestaan van een gezag relatie af. Het gaat erom dat de werkgever instructies kan geven.

Vormvereiste
Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten (in een cao kan een schriftelijke arbeidsovereenkomst verplicht worden gesteld). Ook als een arbeidsovereenkomst mondeling is gesloten, is de werkgever wettelijk verplicht om een aantal gegevens binnen een maand schriftelijk of elektronisch aan de werknemer te verstrekken.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Naam en woonplaats van de werkgever en de werknemer;
 • De plaats(en) waar de arbeid wordt verricht;
 • De functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • Het tijdstip van indiensttreding;
 • De duur van de overeenkomst indien deze voor bepaalde tijd is gesloten;
 • De aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak daarop;
 • De duur van de in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze waarop deze berekend worden;
 • Het loon en de termijn van uitbetaling;
 • De gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • De toepasselijke cao of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.

Er is een aantal belangrijke wetten met regels waaraan voldaan moet worden naast titel 10 van Boek 7 BW, zoals:

 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
 • Arbeidstijdenwet, met regels over werk- en rusttijden;
 • Arbeidsomstandighedenwet;
 • Wet arbeid en zorg;
 • Wetgeving over gelijke behandeling.
Print of deel dit artikel online