Arbeidsovereenkomst
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werknemer verklaart om arbeid te verrichten in dienst van de werkgever. De werkgever verklaart hier loon tegenover te stellen. De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd en kan worden aangevuld met andere afspraken tussen werkgever en werknemer. De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval de volgende elementen. De werknemer is verplicht arbeid te verrichten (criterium 1). Dit kan zowel van geestelijke als lichamelijke aard zijn en zelfs het louter beschikbaar zijn (slaapdiensten, nachtwaker) is voldoende. Indien partijen bij het sluiten van de overeenkomst nimmer de bedoeling hebben gehad dat er arbeid zal worden verricht, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Loon is de bedongen tegenprestatie die de werkgever aan de werknemer voor de arbeid verschuldigd is. Loon (criterium 2) wordt meestal in de vorm van geld betaald, maar dit is niet vereist. Loon in natura is ook toegestaan (bijvoorbeeld het gebruik van een woning). Het laatste en derde criterium ziet op de ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever. Bij een arbeidsovereenkomst gaat het erom dat de werknemer de arbeid verricht in dienst van of volgens instructies van de werkgever. De werkgever moet het gezag hebben om de arbeidstaak nader in te vullen. Dat de werknemer een grote mate van vrijheid heeft of zelfs nooit aanwijzingen krijgt van zijn baas, doet niet aan het bestaan van een gezag relatie af. Het gaat erom dat de werkgever instructies kan geven.

Vormvereiste
Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten (in een cao kan een schriftelijke arbeidsovereenkomst verplicht worden gesteld). Ook als een arbeidsovereenkomst mondeling is gesloten, is de werkgever wettelijk verplicht om een aantal gegevens binnen een maand schriftelijk of elektronisch aan de werknemer te verstrekken.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • naam en woonplaats van de werkgever en de werknemer;
 • de plaats(en) waar de arbeid wordt verricht;
 • de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • het tijdstip van indiensttreding;
 • de duur van de overeenkomst indien deze voor bepaalde tijd is gesloten;
 • de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak daarop;
 • de duur van de in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze waarop deze berekend worden;
 • het loon en de termijn van uitbetaling;
 • de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • de toepasselijke cao of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.

Er is een aantal belangrijke wetten met regels waaraan voldaan moet worden naast titel 10 van Boek 7 BW, zoals:

 • de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
 • de Arbeidstijdenwet, met regels over werk- en rusttijden;
 • de Arbeidsomstandighedenwet;
 • de Wet arbeid en zorg;
 • wetgeving over gelijke behandeling.

Per 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst voor ambtenaren
Overheidswerkgevers kunnen per 1 januari 2020 met hun werknemers een arbeidsovereenkomst sluiten. De verwachting is dat de aanstellingen met zittende werknemers per 1 januari 2020 van rechtswege (automatisch) worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst. Dit betekent overigens niet dat dit proces stilzwijgend verloopt. Er zal in ieder geval een zgn. incorporatiebeding moeten worden overeengekomen, waardoor de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling (de cao) van toepassing wordt op de zittende medewerker. Aan zittende werknemers wordt dus in ieder geval gevraagd om de nieuwe cao te accepteren. Voor informatie over het cao-recht verwijzen wij naar onze pagina’s over het collectieve arbeidsovereenkomstenrecht. Met nieuwe werknemers zal de overheidswerkgever per 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst moeten gaan afsluiten. De overstap van aanstelling naar arbeidsovereenkomst is een complex proces waarbij de inhuur van specialistische kennis (kennis van het privaatrecht en vooral ook van het arbeidsovereenkomstenrecht c.a.) noodzakelijk blijkt te zijn. De juristen van OWL Juridisch Advies kunnen u daarin bijstaan.

Print of deel dit artikel online