Inzetten van een verbetertraject
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Personele zaken » Functioneren van de werknemer » Inzetten van een verbetertraject

Inzetten van een verbetertraject

Het is belangrijk te beseffen dat een rechter niet aan ontslag wegens disfunctioneren zal meewerken, als er geen zorgvuldig samengesteld dossier aanwezig is. Daaruit moet blijken wat er aan het functioneren van de werknemer schort. Voordat ontslag wegens disfunctioneren plaats kan vinden, dient de werkgever meerdere gesprekken daarover met de werknemer gevoerd te hebben. De werknemer moet ook een reële kans hebben gekregen om zijn functioneren te verbeteren. Zonder schriftelijke vastlegging daarvan, zal een werkgever nul op zijn rekest krijgen bij de rechter.

In het kader van een verbetertraject moet u als (overheids)werkgever aan de werknemer:

  • Vertellen dat er iets mis is met het functioneren;
  • Vertellen wat er precies mis is met het functioneren;
  • Verbeterpunten (zoveel mogelijk objectief en meetbaar) vaststellen en vastleggen;
  • Tijd en gelegenheid geven om te werken aan verbetering;
  • Tussentijds (tweewekelijks of maandelijks) evalueren;
  • Een eindevaluatie maken.

Zoals gezegd is het van belang om ten behoeve van het personeelsdossier, van alle stappen vast te leggen wat er is besproken en afgesproken. De werknemer moet de mogelijkheid krijgen zijn opmerkingen te plaatsen bij gespreksverslagen en andere documenten. Bij voorkeur vindt ook ondertekening door alle betrokkenen plaats maar tekenen voor gezien is ook mogelijk. Als een verbetertraject niet het gewenste effect heeft, dan kunt u toewerken naar ontslag in onderling overleg of de rechter verzoeken om ontslag op grond van disfunctioneren anders dan op grond van ziekte of gebrek.

 

Print of deel dit artikel online