Transitievergoeding

Transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 zijn ambtenaren werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en vallen daardoor onder het arbeidsrecht. Eerdere ambtelijke aanstellingen tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding. Dit betekent dat de dienstjaren die een ambtenaar op basis van een aanstelling bij een overheidswerkgever heeft gewerkt, meetellen bij het bepalen van de hoogte van een transitievergoeding. Het maakt niet uit dat die ambtenaar voorheen nog geen arbeidsovereenkomst had. Het moet wel gaan om dezelfde werkgever of om werkgevers die als elkaars opvolger gezien kunnen worden.

Ambtenaren vallen onder de huidige Wet arbeidsmarkt en balans. Op grond van deze wet kunnen ambtenaren vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst aanspraak maken op de transitievergoeding. In de volgende gevallen is er meestal geen recht op een transitievergoeding:

  • Als de werknemer de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • Als de werknemer jonger dan achttien jaar is en maximaal twaalf uren per week werkt;
  • Als het einde van het dienstverband het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
  • Als de werkgever in staat van faillissement is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend (of op hem de WSNP van toepassing is).

Uit jurisprudentie volgt dat het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer zich niet snel voor zal doen.

Hoogte
De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de hoogte van het salaris en de duur[1] van het dienstverband. De transitievergoeding is voor:

  • Hele dienstjaren: 1/3e van het bruto maandsalaris per dienstjaar;
  • Maanden: over resterende maanden krijgt de werknemer ook 1/3e bruto maandsalaris per dienstjaar, welke wordt gedeeld door 12 (maanden);
  • Dagen: over resterende dagen krijgt de werknemer (het bruto verdiende salaris over de resterende dagen / volledige maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12 maanden).

De vergoeding is vanaf 1 januari 2020 maximaal € 83.000 bruto of 1 jaarsalaris, als dat hoger is. Voor de vaststelling wordt gerekend met het (bruto) maandsalaris bestaande uit: vakantiegeld, eindejaarsuitkering(en), eventuele bonus(sen), ploegentoeslagen, en overwerkvergoedingen.

Let op! Indien u wel recht heeft op een transitievergoeding maar deze niet (of niet geheel) heeft gekregen, dan dient u (om het recht op de transitievergoeding te behouden) binnen drie maanden na het ontslag de rechter in te schakelen

Toekenning van een billijke vergoeding door de rechter
Als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de rechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding toekennen. Het is aan de rechter om de hoogte daarvan te bepalen.

[1] Let op dat de dienstjaren die een ambtenaar op basis van een aanstelling bij een overheidswerkgever heeft gewerkt, meetellen bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. 

Print of deel dit artikel online