Herplaatsingsplicht
Teksten op onze website worden op dit moment herzien i.v.m. nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Twijfelt u aan de juistheid van informatie? Neemt u vooral contact met ons op.

Herplaatsingsplicht

Als de werkgever in het private arbeidsrecht een werknemer wil ontslaan, dan moet de werkgever eerst de werknemer proberen te herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf. Gekeken moet worden naar functies die aansluiten bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Of de werkgever voldoende heeft gedaan aan herplaatsing, wordt getoetst door het UWV of de kantonrechter, in samenhang met de ontslaggrond die de werkgever heeft aangevoerd. Blijkt dat de werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht, dan zal het UWV geen toestemming verlenen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst en de kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. Er geldt geen herplaatsingsplicht als de werkgever een werknemer op staande voet of tijdens een proeftijd ontslaat. De werkgever hoeft ook geen passende functie aan te bieden als dat niet past bij de reden van de opzegging.

De tijd die de werkgever moet nemen voor herplaatsing is gelijk aan de termijn voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. In een cao of de arbeidsovereenkomst kan een afwijkende opzegtermijn worden opgenomen. Voor werknemers met een arbeidshandicap geldt een standaard herplaatsingstermijn van 26 weken. Dit geldt ook voor werknemers die de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid wil ontslaan. De werkgever moet dan aannemelijk maken dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en de werknemer de werkzaamheden niet in aangepaste vorm zal kunnen verrichten.

Wnra en herplaatsing
Tot dusver waren herplaatsingsverplichtingen in het kader van reorganisatie en disfunctioneren bij overheidswerkgevers onderdeel van regelgeving in de arbeidsvoorwaardenregelingen. Het is aannemelijk dat het Van Werk Naar Werk traject en de zgn. re-integratiefase binnen de nieuwe cao’s na 1 januari 2020 in stand blijven. In het algemeen (afhankelijk van het arbeidsverleden) is er een groot verschil met de herplaatsingsverplichting in het private arbeidsrecht als het gaat om het tijdsbestek, waarin naar (her)plaatsing wordt gezocht.

Print of deel dit artikel online