Medezeggenschap

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat het private arbeidsrecht geldt voor (de meeste) ambtenaren. Sinds 1 januari 2020 zijn het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de cao van toepassing. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verandert ook niet door de Wnra. Dat betekent dat de medezeggenschapsregels, zoals u die ervoor ook beoefende, hetzelfde zijn gebleven als voorheen.

Met de inwerkingtreding van de Wnra zijn er cao’s in de plaats van rechtspositieregelingen gekomen. Artikel 27 lid 3 van de WOR geeft aan dat de instemming door de ondernemingsraad niet is vereist als de betrokken aangelegenheid inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst, dus als de werkgever met een of meer vakbonden tot een regeling is gekomen. In dat geval blijft de ondernemingsraad min of meer verplicht langs de kant staan.

In beginsel zou de OR dienen mee te denken over de inhoud van de arbeidsovereenkomsten en kritisch moeten kijken naar de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Op basis van de Wet op ondernemingsraden (WOR) heeft zij instemmingsrecht op een aantal regelingen. De normalisering bij overheidswerkgevers heeft doorwerking in:

  • Aanstellingsbeleid (27 lid 1 onder e WOR);
  • Bevordering- en ontslagbeleid (27 lid 1 onder e WOR);
  • Beleid op het gebied van personeelsbeoordeling (27 lid 1 onder g WOR);
  • Opleidingsbeleid (27 lid 1 onder f WOR);
  • Klachten regelingen (27 lid 1 onder j WOR);
  • Integriteitsbeleid;
  • Klokkenluidersregeling (27 lid 1 onder m WOR);
  • Arbeids- en rusttijden (27 lid 1 onder b WOR).

Tenslotte heeft de ondernemingsraad volgens artikel 28 lid 1 WOR een taak bij het bevorderen en bewaken bij de naleving van de geldende cao.

 

 

 

 

 

Print of deel dit artikel online