Cao

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen. Een cao wordt afgesloten tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Het vaststellen welke cao van toepassing is, kan erg lastig zijn indien u verschillende soorten werkzaamheden binnen uw onderneming verricht, die ook binnen verschillende sectoren vallen. Het kan zelfs zo zijn dat u verplicht bent twee verschillende cao’s toe te passen, afhankelijk van de soort werkzaamheden die het personeel verricht. Komt u er niet uit welke cao u toe moet passen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wettelijke regels cao
De regels voor een cao zijn vastgelegd in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (de Wet op de cao), de Wet op de loonvorming (de WLV) en de Wet op het Algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (de Wet avv).

Binding aan cao
De cao is van toepassing als: een werknemer lid is van een vakbond die de cao heeft afgesloten; de cao deel uitmaakt van een individuele arbeidsovereenkomst via een zogenaamd incorporatiebeding; de cao algemeen verbindend is verklaard en de werkingssfeer van toepassing is; Lees meer

Werkingssfeer cao
Cao-partijen bepalen met elkaar op wat voor soort arbeid en op welke (werkgevers en) werknemers de cao van toepassing is. Die werkingssfeer is in de cao-tekst opgenomen. In de ‘werkingssfeerbepaling’ aan het begin van elke cao staat op welk soort arbeid en op welke werknemers de cao van toepassing is. Daarbij is het volgende van belang Lees meer

Geldigheid cao
Een cao moet schriftelijk zijn aangegaan. Als cao-partijen een cao afsluiten (of wijzigen of opzeggen) melden zij dit schriftelijk bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De minister van SZW bevestigt deze melding met een kennisgeving van ontvangst. De nieuwe of gewijzigde cao treedt pas in werking de dag nadat de kennisgeving van ontvangst aan de cao-partijen verzonden is. Dit is geregeld in de Wet op de loonvorming (WLV).

Looptijd cao
Doorgaans is de looptijd van een cao één of twee jaar. Staat er geen looptijd aangegeven, dan wordt ervan uitgegaan dat de cao voor de duur van één jaar is aangegaan. Cao’s, waarin specifieke onderwerpen zijn geregeld (bijvoorbeeld het pensioen of een sociaal fonds), gelden vaak voor vijf jaar. Lees meer

Karakter cao en Algemeen Verbindendverklaring
Er zijn 2 verschillende cao’s. Dat zijn de standaard-cao en minimum-cao. Het soort cao bepaalt of de werkgever van de cao mag afwijken. Bij een minimum-cao mag de werkgever andere afspraken met de werknemer maken dan in de cao staan. De regel is dat het verschil altijd beter is voor de werknemer. Lees meer

Print of deel dit artikel online