Ontslag op staande voet
Home » Diensten » Overheidswerkgever » Ontslagrecht » Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Om strafontslag te kunnen geven moet de werkgever een goede reden hebben. De ambtenaar moet zich schuldig hebben gemaakt aan (ernstig) plichtsverzuim. Plichtsverzuim is het niet opvolgen van voorschriften of verkeerd handelen. Een strafontslag kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven, direct gevolgd door een schriftelijke bevestiging. De werknemer die op staande voet ontslagen is, verliest per direct zijn baan en zijn inkomen. Daarom is het ook belangrijk dat de werknemer heel kort na dit ontslag gehoord wordt. Strafontslag leidt in beginsel tot weigering van een WW-uitkering door het UWV. Vanwege deze zware consequenties moet de werknemer de gelegenheid worden geboden om zijn bedenkingen of zienswijze in te brengen bij de werkgever. Er zijn strikte voorwaarden verbonden aan het geven van een ontslag op staande voet, ofwel het strafontslag.

Voorwaarden voor dit ontslag zijn:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden, én
  • De dringende reden moet de werknemer onmiddellijk worden medegedeeld,
  • Waardoor het ontslag op staande voet onverwijld wordt gegeven.

Als het ontslag op staande voet niet aan alle drie voorwaarden voldoet dan is het ontslag vernietigbaar! In het algemeen zal de werknemer vanwege de ernstige gevolgen van onmiddellijk verlies van werk en inkomen het ontslag bij de kantonrechter aanvechten. De rechter zal een oordeel over de beslissing van de werkgever vellen. De regels voor ontslag op staande voet zijn zeer streng. Als een rechter bepaalt dat ontslag op staande voet onterecht gegeven is, zal de rechter naast doorbetaling van loon ook een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer. Het is verstandig om de afweging te maken of ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten een veiligere route is dan ontslag op staande voet. Reden waarom het van groot belang is om vroegtijdig (vóór het besluit de werknemer op staande voet te ontslaan) zo spoedig mogelijk juridische bijstand bij de juristen van OWL Juridisch Advies te zoeken. Het is een kwestie van: bezint eer ge begint!

Tot slot: onder de Wnra is er geen sprake meer van een voorwaardelijk strafontslag.

Print of deel dit artikel online