Zee-arbeidsovereenkomst
Home » Diensten » Zeevarende » Zee-arbeidsovereenkomst

Zee-arbeidsovereenkomst

De definitie van de zee-arbeidsovereenkomst is opgenomen in artikel 7:694 lid 1 boek 7 BW: “De zee-arbeidsovereenkomst is de arbeidsovereenkomst, waaronder begrepen de uitzendovereenkomst, waarbij de zeevarende zich verbindt arbeid aan boord van een zeeschip te verrichten”.

Het begrip zeevarende wordt in de wet niet gedefinieerd, maar wordt in Memorie van Toelichting bij de wetgeving als volgt omschreven: Een zeevarende op grond van het MAV is iemand die op een zeeschip werkzaamheden verricht. Ook de kapitein wordt tegenwoordig onder het ruime begrip ‘zeevarende geschaard. Bij overige zeevarenden (in de zin van het MAV) die werkzaamheden aan boord van een zeeschip verrichten en die geen zee-arbeidsovereenkomst hebben gesloten, kan worden gedacht aan zelfstandigen en werknemers die tijdelijk aan boord arbeid verrichten op basis van een reeds bestaande “gewone” arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:610 BW. Ook een monteur, die reeds een (gewone) arbeidsovereenkomst heeft en aan boord van een zeeschip is om een reparatie uit te voeren, is niet werkzaam op grond van een zee-arbeidsovereenkomst. Betreft het personeel van een winkel of horecagelegenheid aan boord van bijvoorbeeld een cruiseschip, dan is het eveneens doorslaggevend of dit personeel de arbeidsovereenkomst is aangegaan om arbeid te verrichten aan boord van het schip, of dat het personeel voorafgaand aan de werkzaamheden aan boord van het schip reeds werkzaam was op basis van een gewone arbeidsovereenkomst en op basis van die gewone arbeidsovereenkomst slechts tijdelijk niet aan wal, maar aan boord van het schip werkzaam is.

De zee-arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. Iedere zeevarende moet aan boord kennis kunnen nemen van zijn zee-arbeidsovereenkomst en van de toepasselijke cao. Gelet op de verplichting dat de zee-arbeidsovereenkomst aan boord van het schip moet zijn, is in het algemeen de zee-arbeidsovereenkomst (Seafarer Employment Agreement) in het Engels opgesteld.

Ter bescherming van de (al dan niet in loondienst werkzame) zeevarenden zonder zee-arbeidsovereenkomst is in verband met een goede gang van zaken aan boord een flink aantal bepalingen uit afdeling 7.10.12 BW op hun arbeidsverhouding van overeenkomstige toepassing verklaard.

Inhoud van de zee-arbeidsovereenkomst (Seafarer Employment Agreement) is als volgt:

 1. De naam en de voornamen van de zeevarende, de dag van zijn geboorte of zijn leeftijd en zijn geboorteplaats;
 2. De naam en het adres van de werkgever;
 3. De plaats en de dag van het aangaan van de zee-arbeidsovereenkomst;
 4. De aanduiding van het zeeschip of de zeeschepen waarop de zeevarende zich verbindt dienst te doen of de bepaling dat hij dienst zal doen op een of meer door de werkgever aan te wijzen zeeschepen;
 5. De te ondernemen reis of reizen, als deze reeds vaststaan;
 6. Het bedrag van het loon van de zeevarende en, voor zover van toepassing, de wijze van berekening;
 7. De aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van deze aanspraak;
 8. Het bedrag van het tijdens de vakantie door te betalen loon en, voor zover van toepassing, de wijze van berekening;
 9. De door de werkgever aan de zeevarende te verstrekken prestaties voor geneeskundige zorg en sociale zekerheidsuitkeringen;
 10. De functie waarin de zeevarende in dienst zal treden;
 11. Indien mogelijk, de plaats waar en de dag waarop de dienst aan boord zal aanvangen;
 12. De beëindiging van de zee-arbeidsovereenkomst, namelijk:
 1. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, de dag waarop deze arbeidsovereenkomst eindigt, met vermelding van de inhoud van artikel 722 of indien de overeenkomst voor bepaalde tijd bij de reis wordt aangegaan, de haven overeengekomen voor de beëindiging van de overeenkomst of indien de reis eindigt in een andere dan de overeengekomen haven van de inhoud van artikel 723;
 2. indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, de inhoud van artikel 724 lid 1, eerste volzin;

13. De aanspraak van de zeevarende op repatriëring;
14. Verwijzing naar de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst.

 

Print of deel dit artikel online