Scholing van werknemers vanaf nu een must!
Home » Actueel » Scholing van werknemers vanaf nu een must!

Scholing van werknemers vanaf nu een must!

28 juli 2015

Met de invoering van de WWZ heeft is de scholingsverplichting wettelijk vastgelegd in art.7:611a BW van het Burgerlijk Wetboek.

De tekst van dit artikel luidt als volgt:

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Maar wat betekent dit concreet voor u als werkgever? Moet u iets veranderen aan u personeelsbeleid? Wanneer moet u scholing aanbieden aan een werknemer? Wat voor scholing moet u aanbieden aan uw werknemer? Wanneer is de scholingsverplichting van belang?

De scholingsverplichting legt op uw als werkgever een plicht om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden zodat zij hun functie naar behoren kunnen vervullen en daarvoor voldoende geschoold zijn.

De scholingsverplichting is ook van groot belang indien u uw werknemers wilt ontslaan. In combinatie met artikel 7:611A BW mag een werkgever op grond van artikel 7:699 lid 1 BW de arbeidsovereenkomst in beginsel alleen beëindigingen als hiervoor een redelijke grond bestaat en herplaatsing van de werknemer in een andere functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ook speelt de scholingsverplichting een rol bij een disfunctionerende werknemer ex art.7:669 lid 3 BW. Een werkgever mag een werknemer niet ontslaan indien het disfunctioneren een gevolg is van onvoldoende scholing. Bij onvoldoende scholing zal de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer afwijzen. Scholing is dus ook bij ontslag belangrijk!

Bepaalde scholingskosten kunnen in mindering worden gebracht op de per 1 juli 2015 ingevoerde transitievergoeding. Wie denkt zo gemakkelijk met een lagere transitievergoeding van de werknemer af te komen, komt bedrogen uit. De scholingskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht indien de scholing ‘enkel gericht is op versterking van de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt buiten de organisatie van de werkgever’. De vraag is welke werknemer in tijden van crisis dit aangeboden krijgt. Voor de aftrek van de scholingskosten van de transitievergoeding is schriftelijke overeenstemming tussen de werknemer en de werkgever nodig. Bijvoorbeeld aan de hand van een scholingsovereenkomst.
Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid levert de scholingsverplichting een extra waarborg dat de werkgever investeert in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Maar hoe investeert u in duurzame inzetbaarheid van werknemers?

Hieronder vindt u puntsgewijs algemene tips voor het vertalen van de scholingsverplichting naar de praktijk. Wilt u meer informatie of wilt u dat wij u in de praktijk helpen met een specifieke casus? Bel of mail ons dan. Wij helpen u graag. OWL Juridisch Advies is op werkdagen telefonisch (050-3023566) bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar info@owl-advies.nl

Algemene tips:

  • Stel jaarlijks een scholingsbudget en een scholingsplan vast.
  • Kijk wat er in de cao (mocht die van toepassing zijn) is afgesproken over scholing.
  • Inventariseer de scholingsbehoefte voor de gehele onderneming.
  • Inventariseer de scholingsbehoefte voor de individuele werknemer aan de hand van een functioneringsgesprek.
  • Leg de afspraken over scholing met de individuele werknemer vast in het personeelsdossier.
  • Sluit met de individuele werknemer een scholingsovereenkomst.
  • Leg ook de weigering om scholing te volgen vast in het personeelsdossier.
Print of deel dit artikel online