De WIEG introduceert geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof
Home » Actueel » De WIEG introduceert geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

De WIEG introduceert geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

22 oktober 2018

De nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) zorgt ervoor dat partners in plaats van de huidige twee dagen kraamverlof, één werkweek geboorteverlof krijgen bij de geboorte van hun kind. Daarnaast introduceert WIEG nog vijf werkweken aanvullend geboorteverlof. De verruiming door WIEG leidt dus tot een verlofmogelijkheid van zes weken. De tweede kamer heeft deze wet aangenomen. De eerste kamer moet de WIEG nog behandelen en goedkeuren. Omdat een gedeelte van de WIEG al per 1 januari 2019 in werking treedt, informeren we u alvast.

Geboorteverlof

De planning is dat het geboorteverlof van één werkweek, per 1 januari 2019 in werking treedt. Gedurende het geboorteverlof wordt het loon door de werkgever volledig doorbetaald. Het geboorteverlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de geboorte van het kind. De werknemer mag dat verlof naar eigen goeddunken opnemen. De werkgever mag spreiding over de vier weken niet weigeren.

Aanvullend geboorteverlof

Het onderdeel aanvullend geboorteverlof treedt vermoedelijk in werking per 1 juli 2020. Oorzaak daarvan is dat UWV tijd nodig heeft om haar systemen aan te passen. Werknemers ontvangen tijdens de vijf weken aanvullend geboorteverlof namelijk een uitkering van UWV van 70% van hun dagloon. Daarbij wordt het dagloon gemaximeerd tot het door UWV gehanteerde maximum dagloon. De uitkering wordt bekostigd vanuit het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De kosten worden zo evenredig over alle werkgevers verdeeld. De kans is aanwezig dat de premie voor het Aof iets omhoog gaat.

De aanvraag van de uitkering zal te zijner tijd door tussenkomst van de werkgever worden geregeld. UWV betaalt de uitkering aanvullend geboorteverlof aan de werkgever, zoals thans ook vaak het geval is bij zwangerschaps- en bevallingsverlof van vrouwelijke werknemers. Het kan zijn dat er via de cao een bovenwettelijke aanvulling tot 100% plaatsvindt, maar dat is afhankelijk van wat cao-partijen daarover afspreken.

Een voorwaarde voor het recht op aanvullend geboorteverlof is dat de werknemer de week geboorteverlof volledig heeft opgenomen. Het kan zijn dat een werknemer op het moment van de geboorte geen dienstverband heeft en ook niet in de vier weken daarna. Is dat het geval dan kan hij geen recht doen gelden op aanvullend geboorteverlof met uitkering van UWV, omdat hij niet heeft voldaan aan de voorwaarde dat de week geboorteverlof is opgenomen.

Het aanvullend geboorteverlof moet binnen een periode van zes maanden na de geboorte opgenomen worden. De vijf weken aanvullend geboorteverlof mogen niet geweigerd worden door de werkgever. Maar als sprake is van een zwaarwegend dienstbelang kan een werkgever wel de inroostering van het verlof bepalen.

Afwijking van de WIEG ten nadele van de werknemer is niet toegestaan. Een afwijking ten nadele kan er immers toe leiden dat er minder verlofrechten ontstaan en daarmee worden de doelstellingen van WIEG niet bereikt.

Adoptie- en pleegzorgverlof

In verband met de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind in hun gezin, hebben beide adoptie- of pleegouders recht op vier weken verlof. Zij hebben, net als bij zwangerschaps- en bevallingsverlof, geen recht op loon maar wel recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 100% van hun dagloon (tot aan het maximumdagloon). Met dit ‘hechtingsverlof’ wordt een goede gewenning van het kind in het gezin ondersteund. Nu het recht op verlof voor de partner met het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof wordt uitgebreid naar zes weken, heeft de regering gemeend dat ook het adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid moet worden naar zes weken. Alle overige regels blijven gelijk.

Zelfstandig ondernemers

Alhoewel zelfstandig ondernemers wel recht hebben op zwangerschaps- en bevallingsverlof geldt de WIEG niet voor hen. Aanleiding is dat de wet een ander doel heeft dan bescherming van de gezondheid van moeder en kind. Er was nog wel een amendement op de wet ingediend om aanvullend geboorteverlof met een uitkering voor zelfstandigen mogelijk te maken, maar dit amendement heeft niet voldoende stemmen gekregen waardoor het verworpen is.

Print of deel dit artikel online

Meer informatie? Neem contact met ons op:

Mr. Rianne Wubs

Mr. Rianne Wubs is sedert 2005 de drijvende kracht achter OWL Juridisch Advies.

Rianne studeerde Nederlands recht met de specialisatie Sociaal Economisch recht en Ondernemingsrecht aan de RUG. Meer informatie

Specialismen: Arbeidsrecht, ontslagrecht

050 302 35 66