Nieuw: het leven lang leren krediet
Home » Actueel » Nieuw: het leven lang leren krediet

Nieuw: het leven lang leren krediet

23 augustus 2017

Heeft u er wel eens over nagedacht om nog eens een opleiding te volgen? Om iets heel anders te gaan doen of juist om een erkend diploma te halen voor de werkzaamheden die u al jaren doet? De hoogte van het lesgeld zal vaak een struikelblok zijn. Deze zomer heeft de overheid het ‘levenlanglerenkrediet’ geïntroduceerd. Een mogelijkheid om onder gunstige voorwaarden een lening te krijgen om het lesgeld van een opleiding te betalen.

Om-, bij- en nascholing

Leven Lang Leren is een thema dat onderdeel uitmaakt van het onderwijsbeleid van de rijksoverheid. Door middel van beleid wil de overheid volwassenen stimuleren om te blijven studeren. Ook werkenden moeten blijven leren, om veranderingen in hun eigen baan te kunnen bijbenen of om tijdig te kunnen overstappen naar een andere baan. Het tempo waarin beroepen veranderen, neemt snel toe. Dankzij technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen als globalisering en robotisering worden steeds hogere eisen gesteld aan de vaardigheden van werkenden. Met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende om-, bij- en nascholing.

Voorwaarden

Om recht te krijgen op het levenlanglerenkrediet moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit of een voltijdse bol-opleiding aan het mbo gaan volgen;
  • Het moet gaan om een opleiding in Nederland, die erkend is door de Nederlandse overheid;
    Nederlandse nationaliteit, een verblijfsvergunning type II, III, IV of V, of afkomstig uit een EU/EER-land of Zwitserland;
  • Geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering;
  • Tussen 30 en 55 jaar oud. Indien jonger dan 30 jaar gelden bijzondere voorwaarden;
  • Het collegegeld of lesgeld wordt niet volledig vergoed door een andere instantie of persoon. Wordt het collegegeld of lesgeld gedeeltelijk voor u betaald? Dan kunt u levenlanglerenkrediet aanvragen voor het resterende deel.

De hoogte van het Levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Daarbij geldt een maximum van € 10.030,- per jaar voor hbo en universiteit en € 5.685,- voor mbo. Men kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Het levenlanglerenkrediet kan niet over voorbije maanden worden uitgekeerd. Per maand wordt 1/12e deel van het krediet uitbetaald. Voor het Levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente als die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op Levenlanglerenkrediet stopt, begint men 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen. De rente staat dan telkens voor 5 jaar vast. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk. Na 15 jaar wordt een eventuele restschuld kwijtgescholden.

Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u terecht op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl

Print of deel dit artikel online