Eerste publicatie ontbinding WWZ: ontslag in het (bijzonder) onderwijs genormaliseerd?
Home » Actueel » Eerste publicatie ontbinding WWZ: ontslag in het (bijzonder) onderwijs genormaliseerd?

Eerste publicatie ontbinding WWZ: ontslag in het (bijzonder) onderwijs genormaliseerd?

29 juli 2015

Op 23 juli jl. is de eerste uitspraak ten aanzien van een ontbinding van een arbeidsovereenkomst onder de WWZ gepubliceerd. Het betreft een gevraagde ontbinding door een stichting van een arbeidsovereenkomst met een schooldirecteur. Van toepassing zijn de cao Primair Onderwijs (PO) en de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO).

Naar aanleiding van deze uitspraak willen wij u informeren over de wijzigingen in het ontslagrecht voor onderwijzend personeel na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Op grond van artikel 2 lid 1 sub b BBA (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945) was het BBA vóór 1 juli 2015 niet van toepassing op het onderwijzend personeel in het bijzonder onderwijs (onderwijs op grond van godsdienst, levensovertuiging of onderwijskundige overtuiging). Op leraren in het algemeen onderwijs was het BBA overigens niet van toepassing omdat zij werkzaam zijn op basis van een aanstelling en daarmee ambtenaar zijn en niet vallen onder het Burgerlijk Wetboek. Dit betekende dat werknemers in het onderwijs werden uitgezonderd van de preventieve ontslagtoets. De preventieve ontslagtoets houdt in dat voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst vooraf toestemming nodig is van de kantonrechter of het UWV. Per 1 juli 2015 is het BBA vervallen. Hiermee is dus ook de uitzondering van het onderwijzend personeel in het bijzonder onderwijs van de preventieve ontslagtoets vervallen. Deze preventieve ontslagtoets is per 1 juli 2015 ook van toepassing op onderwijzend personeel in het bijzonder onderwijs! Het is afhankelijk van de ontslaggrond of het ontslag via het UWV of via de kantonrechter dient te verlopen.

Vóór 1 juli 2015 waren scholen in het bijzonder onderwijs dus niet gehouden aan de preventieve ontslagtoets. Echter dienden zij zich wel verplicht aan te sluiten bij een commissie van beroep. Hiermee werd in de rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs voorzien. Bij een commissie van beroep kon een ontslagen werknemer in beroep gaan, dit was repressieve toetsing van het ontslag.

Met de invoering van de preventieve ontslagtoets voor het personeel in het bijzonder onderwijs is er voor de commissie van beroep geen rol meer weggelegd bij ontslag.

Zoals in de publicatie van 23 juli jl. te zien is, dient ontslag van een schooldirecteur die vanwege disfunctioneren niet geschikt is voor de functie via de kantonrechter te worden bewerkstelligd.

De preventieve ontslagtoets is nu immers van toepassing op onderwijzend personeel in het bijzonder onderwijs.

Print of deel dit artikel online