Een handreiking voor de werkgever in de praktijk van alle dag van de WWZ: een jaar later (3)
Home » Actueel » Een handreiking voor de werkgever in de praktijk van alle dag van de WWZ: een jaar later (3)

Een handreiking voor de werkgever in de praktijk van alle dag van de WWZ: een jaar later (3)

16 september 2016

In dit artikel blikken we terug op handreiking 3 waarbij een jaar geleden de volgende twee vragen werden toegelicht.

  • Heeft u alle tijdelijke contracten van werknemers op een rijtje gezet en weet u welke contracten u kunt verlengen zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat (volgens de ketenregeling)?
  • Heeft u in kaart gebracht voor welke werknemers u na 1 juli 2015 een transitievergoeding dient te betalen en hoe hoog die vergoeding is? Heeft u hiervoor een reservering gemaakt in uw boekhouding?

Ketenregeling

Het wijzigen van de ketenregeling was één van de belangrijkste wijzigingen die de WWZ met zich meebracht. De wijziging hield in dat 3 contracten voor bepaalde tijd in een reeks mogen worden aangegaan, maar slechts is een periode van maximaal 2 jaar. De pauze voor het starten van een nieuwe keten moet vervolgens meer dan zes maanden bedragen. De achterliggende gedachte daarbij was dat werkgevers sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zouden aanbieden.

Ten aanzien van de ketenregeling was overgangsrecht van toepassing. Indien een cao van toepassing was die was aangegaan voor 1 juli 2015 dan bleef hetgeen was opgenomen in die cao met betrekking tot de ketenregeling gelden tot de einddatum van de cao of als de einddatum ligt na 1 juli 2016, tot 1 juli 2016.

Per 1 juli 2016 is de nieuwe ketenregeling onmiddellijk van toepassing geworden op alle arbeidsovereenkomsten die sinds 1 juli 2015 zijn aangegaan, alsof er in die tussenliggende periode geen cao was.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de cao VVT, de cao had een looptijd van 1 september 2014 tot en met 31 maart 2016 en hanteerde de oude ketenregeling. Per 1 april 2015 was de nieuwe ketenregeling dus per direct van toepassing, ook op lopende arbeidsovereenkomsten. Inmiddels is de datum van 1 juli 2016 gepasseerd en kan geen gebruik meer worden gemaakt van het overgangsrecht ten aanzien van de ketenregeling. Let dus goed op indien dit in uw geval als werkgever van toepassing is. Mogelijk zijn er arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd ontstaan zonder u medeweten. Het is advies is dan ook nogmaals: Breng in kaart welke tijdelijke arbeidsovereenkomst u heeft afgesloten.

Transitievergoeding

Over het algemeen heeft een werknemer recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever is geëindigd en geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Daarnaast is bij beëindiging middels een beëindigingsovereenkomst, bij beëindiging wegens het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd of bij werknemer onder de 18 geen sprake van een transitievergoeding.

De transitievergoeding na twee jaar ziekte is een onderwerp dat veel werkgevers bezig houdt. Vanwege de verplichting om een transitievergoeding te betalen aan een werknemer waarvoor na 104 weken ziekte een ontslagvergunning kan worden gevraagd bij het UWV wordt er op dit moment door veel werkgever gekozen voor het zogenoemde ‘slapende dienstverband’. Er bestaat geen loondoorbetalingsverplichting meer en werknemer werkt niet voor de werkgever maar er is nog steeds sprake van een dienstverband.

Op deze slapende dienstverbanden te voorkomen heeft minister Asscher van Sociale Zaken Werkgelegenheid aangekondigd te komen met een regeling op grond waarvan werkgevers gecompenseerd worden voor de kosten van een bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. De compensatie zal moeten plaatsvinden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds waar dan een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. Bekeken wordt of het mogelijk is om deze regeling met terugwerkende kracht te laten ingaan. Voor werkgevers die al transitievergoedingen aan werknemers hebben betaald bij 104 weken arbeidsongeschiktheid is het dus raadzaam de ontwikkelingen te volgen. Uiteraard houden wij u op de hoogte via onze nieuwsberichten. De wijzigingen zullen begin 2017 in een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. De verwachte inwerkingtredingsdatum is dan 1 januari 2018.

Print of deel dit artikel online