Derde WW-jaar terug van weggeweest
Home » Actueel » Derde WW-jaar terug van weggeweest

Derde WW-jaar terug van weggeweest

11 september 2017

Vanaf 1 januari 2016 wordt de WW-duur stapsgewijs teruggebracht van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Pas in 2019 is het dan zover dat de WW-duur in de basis maximaal 24 maanden zal bedragen.

In het sociaal akkoord van 2013, tussen het kabinet en sociale partners, is gelijktijdig met het verkorten van de WW-duur afgesproken dat in cao’s een derde WW-jaar geregeld mag worden. De kosten daarvoor dienden wel door werkgevers en werknemers gezamenlijk opgebracht te worden. De minister heeft in 2013 toegezegd aan het mogelijk maken van het derde WW-jaar mee te zullen werken. Deze belofte heeft hij nu ingelost. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de hiervoor benodigde maatregel.

Voor het realiseren van een private aanvulling van de WW (en de WGA) is de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) opgericht. Dit is een landelijk fonds welke functioneert op basis van het omslagprincipe. De uitkeringen worden gefinancierd uit de bijdragen van werknemers die in datzelfde jaar binnenkomen. Een zogenoemde PAWW-uitkering heeft dezelfde hoogte als de wettelijke WW-uitkering en kan maximaal 14 maanden duren.

De Stichting PAWW gaat werken met maximaal 10 sectoren. Voor een bepaalde sector kan dan een verzamel cao worden opgesteld. In een verzamel-cao wordt alleen de afspraak over de private aanvulling WW en WGA ondergebracht, een verzamel-cao komt daarmee naast de bestaande reguliere arbeidsvoorwaarden-cao te staan.

Aansluiting bij de verzamel cao is op vrijwillige basis en zal door werkgevers- en werknemersorganisaties besloten worden tijdens cao-onderhandelingen. Er is gekozen voor een uniforme verzamel-cao en regeling. Hierdoor kunnen de uitvoeringskosten beperkt worden. De tekst voor de verzamel-cao’s is beschikbaar via Stichting van de Arbeid en de daarbij aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties. In deze tekst worden na aanmelding de werkingssferen nog opgenomen van de cao-tafels die hieraan deelnemen, en de looptijd van de cao. Indien de cao in uw branche algemeen verbindend wordt verklaard, kunt u verplicht worden tot deelname in de PAWW. De werkgever moet zijn salarisadministratie hierop inrichten. Houdt uw eigen cao dus in de gaten of aansluiting bij de verzamel-cao voor het derde WW-jaar in uw branche wordt afgesproken.

Print of deel dit artikel online