050 - 302 35 66  |  E-MAIL  :  info@owl-advies.nl

Tarieven

OWL kan aan de hand van het voorliggende probleem een inschatting maken van de kosten. Als gaandeweg blijkt, dat het probleem veel omvangrijker is dan kon worden geprognosticeerd, wordt er met u overlegd.
 

OWL  hanteert een tarief van  € 100,00 per gewerkt uur excl. btw. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er 6% kantoorkosten wordt berekend over het uurtarief. In de kantoorkosten zijn alle kosten opgenomen voor onderzoek (bijv. KvK informatie), gebruik van communicatiemiddelen, porti, kopieerkosten enz. Voor reiskosten wordt € 0,37 per gereden kilometer in rekening gebracht.

Over de gewerkte uren wordt tweewekelijks schriftelijk een tijdsverantwoording afgelegd. U kunt ervoor kiezen dat de tijdsverantwoording met de factuur wordt mee gezonden of separaat wordt geadresseerd aan uw persoonlijk e-mailadres.

OWL verricht haar werkzaamheden onder toepassing van haar algemene voorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.